EAS deactivator
Техникийн үзүүлэлтүүд
Загвар: EAS deactivator - тааг идэвхгүй болгогч
Идэвхгүй болгох зай:20см хүртэл
Идэвхгүй болгох зай:2 ш/сек
Тэжээл зарцуулалт:6Вт-аас бага