EAS T003
Загвар: EAS T003
Төрөл:RFID
Давтамж:8.2MHz
Илрүүлэх зай:0.9-1.0 метр
Хэмжээ:41x35 мм